نمونه سوال مسابقات : میکس صدا و تصویر

رشته : کامپیوتر- کاردانش

زمان : خرداد ماه 92

سوال عملی : دانلود