با توجه به درخواست گروه زبان انگلیسی تربت حیدریه ، نسبت به برگزاری کارگاه معرفی نرم افزارهای تولید محتوای آموزشی ، این کارگاه  در مورخه 22 دیماه 1393 در محل دبیرستان شاهد رازی از طرف گروه کامپیوتر برگزار گردید.