سوال : رایانه کار مقدماتی (Windows 7)

شاخه : کاردانش

رشته : تمامی رشته های مرتبط کامپیوتر

نام هنرستان : استان خراسان رضوی

طراح : بصورت نهایی استانی

زمان : خرداد 1394


سوال کتبی + پاسخنامه : دانلود