سوال : رایانه کار پیشرفته

شاخه : کاردانش

رشته : طراحی و توسعه صفحات وب

نام هنرستان : هنرستان خوارزمی

طراح : خانم مهندس یزدانفر + خانم مهندس تفویضی

زمان : خرداد 1394


سوال کتبی + پاسخنامه : دانلود