نمونه سوال : کاربر رایانه

رشته : حسابداری - شاخه کاردانش

هنرستان : هماهنگ شهرستان

طراح : خانم مهندس تفویضی

زمان : خرداد 94


سوال کتبی+پاسخنامه : دانلود