سوال : مبانی و کاربرد رایانه

شاخه : فنی حرفه ای

رشته : کامپیوتر

نام هنرستان : پسرانه طالقانی

طراح : آقای مهندس صحرائی

زمان : خرداد 1394

سوال کتبی : دانلود