بازگشت همه به سوی اوست


بدینوسیله درگذشت پدر همکارمان ، خانم مهندس ترابی را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای ایشان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.


همکاران گروه کامپیوتر