سوال : رایانه کار مقدماتی (ویندوز XP)

شاخه : کاردانش

رشته : تمامی رشته های مرتبط کامپیوتر

نام هنرستان : استان خراسان رضوی

طراح : بصورت هماهنگ استانی

زمان : شهریورماه 1394


سوال کتبی + پاسخنامه : دانلود