دستورالعمل و راهنمای طراحی سوالات آزمونهای عملکردی استانداردهای مهارت، جهت استفاده همکاران محترم ، بارگذاری شد.


فایل PDF : دانلود