موضوع : راهنمای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

شاخه : فنی حرفه ای

رشته : کامپیوتر (دروس سال دوم و سوم)

سال تحصیلی : 95-1394

فایل pdf : دانلود