به اطلاع همکاران محترم می رساند، براساس بخشنامه شماره 33/43880 مورخه  1394/10/05 گروه درسی کامپیوتر در نظر دارد مسابقه طراحی سوال استاندارد بین همکاران قطب شهید برونسی برگزار نماید. در این راستا توجه به موارد زیر ضروری است :

1- نمونه سوال مربوطه باید با توجه به پایه و درسی که تدریس می گردد، طراحی شود.

2- نمونه سوال از تمام محتوای کتاب درسی به صورت فایل word با رعایت کلیه اصول طراحی سوال به صورت تستی،جاخالی،صحیح/غلط و تشریحی تهیه شود.

شایسته است همکاران محترم نمونه سوال خود را حداکثر تا تاریخ 1394/10/25 به ایمیل گروه کامپیوتر ارسال نمایند. از آثار برتر به نحو مقتضی تقدیر به عمل خواهد آمد.