دوشنبه (1395/3/3)............................................... بانک اطلاعاتی

چهارشنبه (1395/3/5).................................................... زبان تخصصی

دوشنبه (1395/3/10)........................................ شبکه های کامپیوتری