تمارین : کتاب برنامه سازی 3
هنرستان : مطهره جعفری
شهرستان : نامشخص
هنرآموز : مهندس قریشی
فایل PDF : دانلود