بارم بندی استاندارد رشته طراحی صفحات وب (6137)

بارم بندی استاندارد رشته تولید چند رسانه ای (6138)

بارم بندی استاندارد رشته تصویر سازی کامپیوتر (6139)