تربت حیدریه در جنوب مشهد مقدس در استان خراسان رضوی قرار داد. آموزش و پرورش تربت حیدریه دارای هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش در رشته های مختلف می باشد که یکی از آن رشته ها، رشته کامپیوتر است. در هنرستان های فنی و حرفه ای ، رشته کامپیوتر با گرایش کامپیوتر تدریس می شود ولی در شاخه کاردانش، گرایش های رشته کامپیوتر متنوع تر می باشد شامل رشته های : طراحی و توسعه صفحات وب ، تولید جند رسانه ای، تصویر سازی با رایانه ، ....

گروه کامپیوتر آموزش و پرورش تربت حیدریه در اتاق کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزش مستقر می باشد.آدرس  : تربت حیدریه - چهارره فرهنگ - معاونت مدیرکل و مدیریت آموزش و پرورش تربت حیدریه - کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی - گروه کامپیوتر

تلفن :52249067  ,  52222064-(051)


آدرس آموزش و پرورش تربت حیدریه


مدیرگروه فعلی :
مهدی صادق زاده


مدیرگروه های قبلی :
سعید جلیلی
علی اصغر بوری آبادی
ناهید آرمان