سوال : رایانه کار مقدماتی + پاسخنامه

رشته : کاردانش

طراح : استانی

زمان : دیماه 90

سوال کتبی : دانلود