سوال : رایانه کار مقدماتی + پاسخنامه

رشته : کاردانش

طراح : استانی

زمان : خرداد 91

سوال کتبی : دانلود