نمونه سوال مسابقات : طراحی گرافیک

رشته : کامپیوتر- کاردانش

زمان : خرداد ماه 92

سوال عملی : دانلود