هنرستان ابتکار جهت سال تحصیلی 94-1393  در رشته جدید گرافیک کامپیوتری اقدام به ثبت نام نموده است. این رشته با دروس زیر در زمینه کامپیوتر می باشد:


کاربر رایانه                  6 ساعت در هفته

تایپ رایانه ای              3 ساعت در هفته

گرافیک کامپیوتری    سال دوم  14 ساعت      و           سال سوم 24 ساعت درهفته