سوال : رایانه کار مقدماتی

رشته : طراحی وب کاردانش

طراح : مهندس تکتم موسوی

زمان : خرداد 93

سوال کتبی : دانلود