سوال : طراحی وب پیشرفته + پاسخنامه

رشته : طراحی وب کاردانش

طراح : مهندس محمدرضا سالارنیا

زمان : خرداد 93

سوال کتبی : دانلود


با تشکر از آقای مهندس سالارنیا به جهت رعایت الگوی طرح سوال و بارم بندی مربوط به امتحانات کاردانش